loader-logo
Teraz inzercia zdarma vďaka kódu NECHZIJEBIZNIS Použite ho v poslednom kroku objednávky.

Obchodné podmienky portálu

  • Home
  • Obchodné podmienky portálu

Obchodné podmienky portálu

www.nakopnibiznis.sk

Tento dokument obsahuje záväzné pravidlá a podmienky používania služieb portálu www.nakopnibiznis.sk, prevádzkovaných Sarah I. Avni, Bc., Janka Kráľa 2597/16, 022 01 Čadca, Slovensko, IČO: 43 776 205, DIČ: 107 121 00 74, a je povinný ich dodržiavať každý, kto chce tieto služby využívať.

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Týmito obchodnými podmienkami (ďalej len „OP“) sa upravujú pravidlá, ktoré sa uplatňujú na všetky právne vzťahy vzniknuté medzi prevádzkovateľom portálu www.nakopnibiznis.sk Sarah I. Avni, Bc., Janka Kráľa 2597/16, 022 01 Čadca, Slovensko, IČO: 43 776 205, DIČ: 107 121 00 74 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) a Klientmi, vznikajúci v súvislosti s používaním portálu.Klientom sú osoby registrované do portáluwww.nakopnibiznis.sk („ Portál“), teda osoby, ktoré na Portál umiestňujú svoje ponuky / inzeráty ako vkladatelia, prípadne Klienti vyhľadávajúci obchodné príležitosti, ako i všetky ďalšie tretie osoby, ktoré Portál navštevujú. Prevádzkovateľ vo vzťahu ku Klientom nevystupuje ako sprostredkovateľ zmluvného vzťahu, ale len ako Prevádzkovateľ Portálu a sprostredkovateľ kontaktov Klientov.

1.2 Klient berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je oprávnený meniť tieto OP jednostranne, a to s účinnosťou odo dňa zverejnenia na Portáli. Ak bude Klient využívať služby Portálu má sa za to, že sa s aktuálnym znením OP vždy oboznámil.

1.3 Klient registráciou na Portáli či využitím jeho služieb potvrdzuje, že sa so znením OP plne oboznámil, akceptuje ich a zaväzuje sa ich dodržiavať. OP sú súčasťou všetkých vzťahov medzi Prevádzkovateľom a Klientom.

1.4 Klient berie na vedomie, že umiestnené /vložené ponuky/inzeráty na Portál budú taktiež zobrazené na portály www.nakopnibyznys.cz, ktorý je rovnako prevádzkovaný Prevádzkovateľom.

2. PRAVIDLÁ REGISTRÁCIE

2.1 Registrácia Klientov sa uskutočňuje na základe elektronicky vyplnenej registrácie na portáli („Registrácia“). Vyplnením Registrácie Klient potvrdzuje súhlas so znením OP a zaväzuje sa nimi v plnom rozsahu riadiť. V rámci Registrácie dochádza súčasne k súhlasu a porozumeniu Klienta s použitím a podmienkami spracovania osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa.

2.2 Klient je povinný poskytnúť pri svojej Registrácii a pri používaní Portálu úplné a pravdivé údaje. Klient zodpovedá za škody, ktoré by porušením tejto povinnosti spôsobil Prevádzkovateľovi alebo inému Klientovi.

2.3 Každý Klient si pri Registrácii zvolí prihlasovacie údaje, ktoré je povinný chrániť proti zneužitiu a zodpovedá v plnom rozsahu za škody, ktoré by porušením tejto povinnosti spôsobil Prevádzkovateľovi alebo inému Klientovi.

2.4 Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zrušiť Registráciu Klienta v prípade, že tento uviedol nesprávne či neúplné údaje.

2.5 Poplatky za vkladanie ponúk / inzerátov Klientov a za zasielanie kontaktov na iného Klienta, ako i spôsob platby je uvedený v cenníku uvedenom na Portáli. Platby sú realizované cez platobnú bránu „ Payout“ prevádzkovanú spoločnosťou Payout, s.r.o., IČO: 50487787, so sídlom Juraja Slotu 2718/4, 010 01 Žilina, Slovensko.

3. PRAVIDLÁ VKLADANIA INZERÁTOV / PONÚK

3.1 Klienti sú povinní vkladať len pravdivé a úplné údaje a ak je to potrebné tieto pravidelne aktualizovať. Prevádzkovateľ za obsah inzerátu / ponúk nijak Klientom ani tretím osobám neručí a nezodpovedá.

3.2 Inzeráty / ponuky budú na Portáli zverejnené vždy na dobu jedného, troch resp. šiestich mesiacov v závislosti na voľbe Klienta.

3.3 Klient zodpovedá, že obsah inzerátu / ponuky alebo fotografie či iné súbory k inzerátu priložené neporušujú akékoľvek práva tretích osôb.

3.4 V prípade, že Klient k inzerátu / ponuke pripojí akékoľvek fotografie, ktorých je autorom, udeľuje okamžikom vloženia na Portál Prevádzkovateľovi bezúplatnú nevýhradnú licenciu k použitiu fotografií, a to na dobu zverejnenia inzerátu / ponuky a k spôsobu použitia v súlade s určením Portálu a v súlade s týmito OP.

3.5 Klient je povinný vkladať len fotografie a informácie, ku ktorým má príslušné práva, hlavne je ich autorom.

3.6 V prípade, že Prevádzkovateľ posúdi, že vložené ponuky / inzeráty sú nepravdivé či sú v rozpore s dobrými mravy či v rozpore s týmito OP, je oprávnený takéto ponuky / inzeráty zmazať a deaktivovať založenú Registráciu Klienta a o takej skutočnosti Klienta informovať formou e-mailovej správy. Klientovi pre taký prípad súčasne nevzniká nárok na refundáciu akýchkoľvek uhradených poplatkov za využívanie služieb Portálu.

3.7 Zakázané sú hlavne nasledujúce druhy inzerátov / ponúk:

– erotické inzeráty a pomôcky;

– pôžičky, úvery, poistenia, exekúcie a súvisiace služby;

– emailing a obdobné formy zárobku;

– Inzeráty s nekonkrétnym obsahom;

– Duplicitné inzeráty;

– Inzerát žiadajúci o individuálnu pomoc alebo potrebu, ktorá nesúvisí s podnikaním;

3.8 V rámci obsahu nesmú byť na Portál vkladané inzeráty / ponuky s obsahom, ktorý akýmkoľvek spôsobom porušuje právne predpisy. Prevádzkovateľ si pred zverejnením vyhradzuje právo posúdiť návrh inzerátu / ponuky a v prípade rozporu s týmito OP či zameraním Portálu inzerát / ponuku nezverejniť.

3.9 Klient si je vedomý, že používa inzertný portál www.nakopnibiznis.sk na vlastnú zodpovednosť a vlastné riziko.

4. PRAVIDLÁ NAKLADANIA S OSOBNÝMI ÚDAJMI

4.1 Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybu týchto údajov (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov), zákonom č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšími právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov.

4.2 Pre účely používania služieb Portálu, hlavne vkladania inzerátov / ponúk a sprostredkovania kontaktov medzi Klientmi, je Prevádzkovateľ oprávnený spracovávať osobné údaje Klienta alebo osobné údaje poskytnuté či zadané Klientom pri používaní Portálu (hlavne adresné, popisné a fakturační údaje).

4.3 Uvedené spracovanie osobných údajov je zákonné, nakoľko je nevyhnutné pre plnenie zmluvného vzťahu medzi Klientom a Prevádzkovateľom, na ktorého základe Klient používa služby Portálu a ktorého zmluvnou stranou je Klient, ako subjekt osobných údajov.

4.4 V konkrétnych prípadoch môže Prevádzkovateľ spracovávať osobné údaje nad rámec čl. 4.2 a 4.3 vyššie, pokiaľ je takéto spracovanie nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretích osôb, a to vždy v súlade so zákonnými požiadavkami na spracovávanie osobných údajov.

4.5 Klient súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že Prevádzkovateľ je oprávnený zasielať Klientovi akékoľvek správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré Portál ponúka.

4.6 Všetky informácie o vkladaných inzerátoch, emailoch, telefónoch sú po pol roku od vloženia vymazané. Platobné údaje, faktúry sú archivované po dobu troch rokov.

4.7 Prevádzkovateľ dôsledne dodržuje všetky ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a všetky požiadavky právnych predpisov Európskej únie, ktorými je hlavne Obecné nariadenie na ochranu osobných údajov.

4.8 Klient berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania portálu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

4.9 Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom a to vždy v súlade so zákonom na Ochranu osobných údajov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) tzv. GDPR.

4.10 Klient potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

4.11 V prípade, že by sa klient domnieval, že prevádzkovateľ alebo spracovateľ (čl. 1.4) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života klienta alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

· požiadať prevádzkovateľa alebo spracovateľa o vysvetlenie,

· požadovať, aby prevádzkovateľ alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

4.12 Ak požiada klient o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu prevádzkovateľ povinný túto informáciu odovzdať. Prevádzkovateľ má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

4.13 Práva Klienta ako dotknutej osoby:

• požadovať prístup k osobným údajom;

• požadovať opravu nesprávnych alebo neaktuálnych údajov alebo doplnenie chýbajúcich údajov;

• požadovať vymazanie spracovávaných osobných údajov v prípadoch stanovených právnymi predpismi, napr. v prípade, že osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli získané alebo spracovávané;

• požadovať obmedzenie spracovávania v prípadoch stanovených právnymi predpismi, napr. pokiaľ dotyčná osoba napadne správnosť osobných údajov alebo spracovanie je protizákonné a dotyčná osoba spochybňuje výmaz osobných údajov a žiada miesto toho obmedzenie ich použitia;

• požadovať od Prevádzkovateľa prenos spracovávaných osobných údajov k inému prevádzkovateľovi,

• podať sťažnosť orgánu dozoru, hlavne v členskom štáte Európskej únie v ktorom má trvalý pobyt, miesto výkonu práce alebo v mieste, v ktorom podľa nej došlo k porušeniu povinností pri spracovaní osobných údajov.

5. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1 Otázky, podnety a prípadné sťažnosti týkajúce sa služieb portálu alebo týchto OP môžu používatelia zasielať prostredníctvom služby KONTAKTY v menu. Komunikácia medzi Prevádzkovateľom a Klientom, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, je zasielaná v elektronickej podobe na e-mailové adresy zmluvných strán. Strany zodpovedajú za funkčnosť a aktuálnosť týchto údajov a zaväzujú sa oznámiť prípadné zmeny ihneď. Správa sa považuje časom odoslania elektronickej správy, pričom funkčnosť e-mailovej adresy a jej následné vyzdvihovanie, je na strane adresáta.

5.2 Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť a jednotlivé inzeráty / ponuky Klientov ani za spôsob akým služby Portálu využívajú. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb Portálu zo strany tretích osôb.

5.3 Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by Klientom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním Portálu. Prevádzkovateľ nie je povinný aktívne vyhľadávať inzeráty / ponuky alebo iný obsah vložený Klientmi, ktorý je v rozpore s týmito Podmienkami alebo s právnymi predpismi. Prevádzkovateľ považuje informácie získané od Klientov alebo zverejnené Klientmi v rámci používania Portálu za pravdivé, pokiaľ mu v konkrétnom prípade a vo vzťahu ku konkrétnym informáciám nie je známi opak.

5.4 Prevádzkovateľ je oprávnený služby Portálu upravovať / inovovať bez súhlasu Klientov.

5.5 Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť portálu, jeho bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek prerušiť či ukončiť prevádzku Portálu alebo akejkoľvek jeho časti. Klienti majú v takom prípade nárok na vrátenie zaplatených poplatkov po odrátaní pomernej časti, zodpovedajúcej výške poplatkov za dobu trvania vzťahu s Prevádzkovateľom, na ktorého úhradu má Prevádzkovateľ nárok, toto ustanovenie sa nevzťahuje na Klienta v rozsahu, v akom im nie je služba Portálu poskytovaná z dôvodu používania Portálu v rozpore s právnymi predpismi, dobrými mravmi alebo s týmito Podmienkami.

5.6 V prípade, že obsah inzerátu / ponuky nebude zo strany Prevádzkovateľa schválený, nebude na Portáli zverejnený a Klient má nárok na vrátenie uhradených Poplatkov.

5.7 Prípadné spory medzi prevádzkovateľom a klientom možno riešiť predovšetkým mimosúdnou cestou. V takom prípade klient – ak je spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporu v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov nájdete na internetovej webstránke SOI https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Možnosť podania návrhu na mimosúdne riešenie sporu s Prevádzkovateľom sa vzťahuje výhradne na spory týkajúce sa používania Portálu Prevádzkovateľa, teda nie na vzájomné spory medzi Klientmi vyplývajúce z využívania služieb Portálu.

5.8 Klient nie je oprávnený obchádzať či narušovať softwarovou ochranu Portálu alebo akejkoľvek jej časti, ani narušovať jeho prevádzku, vrátane autorských práv Prevádzkovateľa.

5.9 Prevádzkovateľovi nevzniká akýkoľvek právny vzťah založený medzi Klientmi na základe využitia služieb Portálu. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah inzerátu alebo príspevku Klientov a používateľov. Prevádzkovateľ nezodpovedá ani za prípadné porušovanie autorských práv (text, značka, obrázok, a iné), práv duševného vlastníctva ani iných práv prostredníctvom inzerátu, príspevku na internetovej stránke. Taktiež Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Klientovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na inzertnom portály ako aj spôsobených jeho nefunkčnosťou, chybovosťou, nezabezpečenosťou, činnosťou používateľov či z iných dôvodov.

5.10 Neoddeliteľnou súčasťou týchto OP sú aj pravidlá uvedené na Portáli v jednotlivých sekciách.

5.11 V prípade zmeny cien platených služieb, táto zmena nemá vplyv na už uhradené platené služby, ktoré už budú uverejnené a uhradené podľa pôvodného cenníku.

5.12 Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že správe Portálu bude venovať maximálnu pozornosť, tak aby minimalizoval akékoľvek prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní Portálu mohla Klientom či tretím stranám vzniknúť.

Tieto OP sú platné a účinné okamžikom zverejnenia na Portáli.

Change Pricing Plan

We recommend you check the details of Pricing Plans before changing. Click HereEUR31 daysPay Per Listing0 regular & 0 featured listingsEUR93 daysPay Per Listing0 regular & 0 featured listingsEUR186 daysPay Per Listing0 regular & 0 featured listings